แนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง คือ  ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย  โดยการส่งเสริมกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน  เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. การปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย

3. การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้เป็นปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย)  เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน

4. การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา

5. การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรือน

6. การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย

7. การเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งน้ำ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม

8. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตัวต่อครัวเรือน  เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษ
อาหาร รำ และปลายข้าวจากผลผลิตการทำนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตวจากการปลูกพืชไร่ เป็นต้น

9.การทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
–  ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
–  ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ  “ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่
ฟุ่งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง”
–  ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต  “ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นสำคัญ”
–  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย  ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  “ความสุขความเจริญอันแท้จริง หมายถึง ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วย ความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อื่น”
–  มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง
–  ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย
–  ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือทุนทางสังคม
–  ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรงปัญญาที่เฉียบแหลม  นำความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เครดิต :   http://thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/phaithoon_s/poopeag/sec01p01.html

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s